DAILY WEATHER REPORT
Updated Brezen 28 2023

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Prumery Maxima v mesci Brezen 2023
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 6.5C
 Prumerna vlhkost = 72%
 Prumerny rosny bod = 1.6C
 Prumerny tlak = 1011.3 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 9.5 km/h
 Prumerny poryv = 13.9 km/h
 Prumerny smer = 164 (SSE)
 Srazky za mesc = 8.9 mm
 Srazky za rok = 57.1 mm
 Max. srazky za minutu = 0.3 mm 27 10:06
 Max. teplota = 20.3C 23 14:43
 Min. teplota = -4.4C 04 02:42
 Max. vlhkost = 95% 09 10:27
 Min. vlhkost = 31% 12 14:58
 Maximum dewpoint    = 11.5C 24 17:25
 Minimum dewpoint    = -9.2C 12 14:57
 Max. tlak = 1029.9 hPa 01 01:16
 Min. tlak = 991.5 hPa 09 06:51
 Max. rychlost vetru = 50.0 kmh od 324( NW) 27 14:17
 Max. poryv vetru = 68.5 km/h od 270( W ) 11 10:07
 Max. teplotni index = 25.3C 23 15:32
 Max.prizemni teplota (5cm) = 25.0C
 Min.prizemni teplota (5cm) = -4.5C
 Avg daily max temp :11.1C
 Avg daily min temp :2.0C
 Growing degrees days :16.0 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 6177.2km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 09:54hrs ,ET :1.3 mm ,512.0 W/m2 ,2.1 uv
 02 10:06hrs ,ET :1.5 mm ,529.0 W/m2 ,2.0 uv
 03 10:24hrs ,ET :1.3 mm ,515.0 W/m2 ,1.9 uv
 04 00:54hrs ,ET :0.6 mm ,234.0 W/m2 ,1.0 uv
 05 00:06hrs ,ET :1.1 mm ,844.0 W/m2 ,2.2 uv
 06 02:48hrs ,ET :1.3 mm ,547.0 W/m2 ,1.8 uv
 07 00:48hrs ,ET :1.6 mm ,540.0 W/m2 ,1.8 uv
 08 03:00hrs ,ET :1.6 mm ,531.0 W/m2 ,2.0 uv
 09 00:24hrs ,ET :1.0 mm ,698.0 W/m2 ,2.0 uv
 10 04:00hrs ,ET :1.9 mm ,686.0 W/m2 ,2.6 uv
 11 00:00hrs ,ET :1.6 mm ,234.0 W/m2 ,1.0 uv
 12 07:06hrs ,ET :1.9 mm ,626.0 W/m2 ,2.4 uv
 13 00:12hrs ,ET :2.0 mm ,385.0 W/m2 ,1.9 uv
 14 00:42hrs ,ET :0.9 mm ,229.0 W/m2 ,1.0 uv
 15 02:24hrs ,ET :1.8 mm ,559.0 W/m2 ,2.6 uv
 16 07:48hrs ,ET :1.5 mm ,766.0 W/m2 ,2.6 uv
 17 08:36hrs ,ET :2.7 mm ,645.0 W/m2 ,3.2 uv
 18 09:54hrs ,ET :2.9 mm ,663.0 W/m2 ,3.3 uv
 19 08:00hrs ,ET :2.3 mm ,619.0 W/m2 ,3.0 uv
 20 03:36hrs ,ET :1.7 mm ,840.0 W/m2 ,2.8 uv
 21 04:06hrs ,ET :1.8 mm ,777.0 W/m2 ,3.6 uv
 22 03:48hrs ,ET :2.5 mm ,666.0 W/m2 ,3.7 uv
 23 02:48hrs ,ET :3.2 mm ,865.0 W/m2 ,4.1 uv
 24 00:18hrs ,ET :2.3 mm ,621.0 W/m2 ,3.4 uv
 25 03:54hrs ,ET :2.5 mm ,752.0 W/m2 ,3.7 uv
 26 02:06hrs ,ET :2.0 mm ,814.0 W/m2 ,3.7 uv
 27 01:00hrs ,ET :1.2 mm ,526.0 W/m2 ,1.4 uv
 Sunshine hours month to date= 108:35 hrs
 Sunshine hours year to date= 214:42 hrs
 Frost days= 11
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
 00.3 mm  8
 03.8 mm  9
 00.3 mm  10
 00.3 mm  11
 03.0 mm  14
 01.3 mm  27
All Time Records to date

Record high temperature: 36.5 oC at: 16:39 on: 21 Jul 2022

Record low temperature:  -17.3 oC at: 07:41 on: 07 Jan 2017

Record high wind gust :  102.9 kmh od 00o at: 00:52 on: 11 Mar 2019

Record high average speed:71.2 kmh od 280o at: 00:53 on: 11 Mar 2019

Record high rain rate:  23.7 mm/min at: 17:02 on: 27 May 2016

Record low barometer:   974.4 mb at: 22:32 on: 30 Jan 2015

Record high barometer:  1046.8 mb at: 20:54 on: 20 Jan 2020

Record daily rain:    32.7 mm at: 23:13 on: 21 Jul 2017

Record rain in 1 hour:  23.8 mm at: 23:36 on: 25 Jul 2021

Record low wind chill temperature: -25.7 oC at: 08:00 on: 07 Jan 2017

Record high soil temperature 47.3 oC at: 15:00 on: 20 Jul 2022

Record low soil temperature -8.9 oC at: 23:51 on: 13 Dec 2022

Warmest day on record 35.7 oC on: 21 Jul 2022

Coldest night on record -13.1 oC on: 09 Jan 2017

Coldest day on record -9.5 oC at: 18:00 on: 18 Jan 2021

Warmest night on record 27.7 oC on: 10 Aug 2018

Warmest March temperature: 20.3 oC 2023

Coldest March temperature: -7.4 oC 2022